برنامه ریزی

(هفته اول)

فصل ۱: آنتی ژن

فصل ۲: آنتی بادی

برگزاری آزمون این مباحث:


(هفته دوم)

فصل ۳: لنفوسیت B

فصل ۴: کمپلمان

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته سوم)

فصل ۵: MHC

فصل ۶: سلول های APC

فصل ۷: لنفوسیت T

 برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته چهارم)

سرولوژی ۱

برگزاری آزمون از این مبحث:


(هفته پنجم)

فصل ۸: سایتوکاین

فصل ۹: التهاب، هومئویتازیس، ورزش و پیری

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته ششم)

فصل ۱۰: مهاجرت و لانه گزینی (کموکاین)

فصل ۱۱: مهاجرت و لانه گرینی (مولکول های چسبان)

فصل ۱۲: گیرنده های Fc

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته هفتم)

فصل ۱۳: برداشت سلولی

فصل ۱۴: ابمنی ذاتی

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته هشتم)

فصل ۱۵: ارگان ها

فصل ۱۶: ایمنی موضعی

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته نهم)

سرولوژی ۲

برگزاری آزمون از این مبحث:


(هفته دهم)

فصل ۱۷: مرگ سلول

فصل ۱۸: تحمل

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته یازدهم)

فصل ۱۹: اتوایمنی

فصل ۲۰: ازدیاد حساسیت

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته دوازدهم)

فصل ۲۱: پیوند و رد پیوند

فصل ۲۲: سلول های بنیادی

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته سیزدهم)

فصل ۲۳: تومور

فصل ۲۴: نقص ایمنی

فصل ۲۵: HIV

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته چهاردهم)

سرولوژی

برگزاری آزمون از این مبحث:


(هفته پانزدهم)

فصل ۲۶: ایمونوژنتیک

فصل ۲۷: گیرنده های ایمنی و انتقال پیام (سیگنال رسانی)

برگزاری آزمون از این مباحث:


(هفته شانزدهم)

فصل ۲۸: واکسن

فصل ۲۹: ابمونولوژی عفونی

فصل ۳۰: ایمونوهماتولوژی

برگزاری آزمون از این مباحث:

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *